Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

АНЦА (Антитела срещу цитоплазмени антигени на човешки неутрофили)

Неутрофилите са най-разпространените бели клетки, които фагоцитират (поиглъщат и смилат) проникнали чужди микроорганизми. Те съдържат голям брой протеолитични ензими и друг ибиологично активни продукти (рецептори, адхезионни молекули и др.), разположени в специализирани гранули, чрез които осъществяват тези процеси. Доказано е, че 5 от тези белтъци са мишени на АНЦА: протеиназа 3 (PR3), миелопротеиназа (МРО), катепсин G, еластаза, лактоферин и BPI.
Най-чести са анти-PR3/сАНЦА и анти-МРО/рАНЦА. Изследват се чрез ELISA и индиректна имунофлуоресценция (ИИФ).

Клинично значение
Oт 1982г АНЦА се използват за диагностика на първични, системни васкулити и васкулити на малките съдове: грануломатоза на Wegener, микроскопски полиангиит, pauci-necrotising crescentic glomerulonephritis, синдром на Churg-Strauss.Хронични възпалителни болести на червата – болест на Crohn, улцерозен колитАвтоимунни болести на черния дроб – автоимунен хепатит, автоимунен холангит, първичен склерозиращ холангитРевматоидни автоимунни болести – системна склероза, полимиозит/ дерматомиозит

Кога трябва да се изследват АНЦА?
гломерулонефрити, особенно бързопрогресиращ ГНбелодробно кървене, особеннопулмо-ренален синдромкожни васкулити със системни характеристикимножествени белодробни възлихронична деструктивна болест на горните дихателни пътищапродължителен синузит, отит или субглотисна трахеална стенозапериферни невропатииретроорбитални образованиянедиагностицирана възпалителна болест

При налични клинични симптоми, чувствителността на положителните АНЦА е около 95 %, а специфичността – около 90 % за диагнозите грануломатоза на Wegener или микроскопски полиангиит.

Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) – тестове

  • anti-MPO (Myeloperoxidase) количестве
  • нanti-PR3 (Proteinase3) количествен