Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Вакутейнер с Na цитрат 1:10 разреждане.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10 ч.

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Същност на изследването

Протромбиновото време (PT) е eдин от показателите за състоянието на системата на кръвосъсирване. Представлява времето, за което се съсирва плазмата на пациент, след прибавяне на съответни реактиви. Измерва се в секунди, но резултатът може да се изразява по няколко начина – секунди (sec.), процент (%), INR и др. PT се отнася към пресяващите коагулационни тестове, които позволяват да се прецени нарушена ли е съсирваемостта на кръвта и в каква посока (хипо- или хиперсъсирваемост).

Защо и кога се изследва?

Показания за изследване на РТ са:

  • лечение с индиректни антикоагуланти (Синтром и др.);
  • склонност към кървене;
  • тромбоемболични заболявания;
  • ДИК – синдром;
  • нарушена чернодробна функция;
  • преди инвазивни медицински манипулации или операции;
  • вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването – хемофилия и др.;

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация
Взема се венозна или капилярна кръв с антикоагулант (натриев цитрат), от която се отделя плазма. Желателно е кръвта да се вземе сутрин до 10 часа на гладно. Необходимо е пациентът да даде информация, ако приема лекарства, повлияващи кръвосъсирването.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности
Клинично значение имат нарушения в посока към удължаване времето на съсирване (PT над 15sec.). Резултат извън референтните стойности при пациенти, които не приемат лекарства, повлияващи РТ, насочва към дефицит на конкретни фактори, участващи в процеса на кръвосъсирване (фактор VII, X, V, протромбин и фибриноген). РТ-тестът е особено подходящ за мониториране на орална антикоагулантна терапия с кумаринови препарати, т.к. е чувствителен на промяна в концентрацията на витамин К зависимите фактори на кръвосъсирването.

Често задавани въпроси
Защо INR резултатът е важен? Най-точният начин на изразяване на протромбиновото време е INR (International normalized ratio или международно нормализирано отношение).Според INR стойността лекарите определят дозата на лекарствата и интервала до следващото контролно изследване.

Може ли по INR резултат да се определя дозата на Аспирин? Изследването на INR има голямо значение единствено при контрола на лечение с орални антикоагуланти, известни като кумаринови препарати или антагонисти на витамин К, какъвто например е Синтрома. При терапия с антиагреганти (Ацетизал=Аспирин, Клопидогрел и др.) или при употребата на хепарини INR не е приложим показател и не отразява ефекта на тези лекарства.

Колко често трябва да се изследва протромбиново време? В началната фаза на лечението изследването е ежедневно или най-малко 4-5 пъти седмично. Това продължава докато се достигне стабилност в стойностите на INR при постоянна доза от лекарството. Голям брой фактори – диетични, генетични, лекарствени средства, алкохол, могат да усилят или намалят ефекта на кумарините. Затова честотата на изследване е индивидуална. Обикновено INR трябва да се проследява през интервали не по-големи от 1 месец.

Информация за лекари
Тромбопластините (реактивите, които се използват за измерване на РТ), произеждани от разрични фирми, имат различна чувствителност. Когато тромбопластинът е с по-ниска чувствителност, РТ няма да се удължи докато активността на коагулационните фактори не намалее силно. Обратно, ако тромбопластинън има висока чувствителност, РТ ще се удължи още при умерено намаление на нивата на факторите на съсирване. Това води до получаване на разлики в резултатите за РТ (изразено като % и секунди) между различните лаборатории. За преодоляване на този проблем беше въведено т.нар. Международно нормализирано отношение – INR (International normalized ratio). При дозиране на антикоагулантната терапия с индиректни антикоагуланти е важно да се постигнат терапевтични нива именно на INR-стойностите.