Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Количествено определяне на еритроантитела

Титърът (количеството) на свободните в серума антиеритроцитни антитела е от значение при бременни жени. Промените в титъра на естествените анти-А и анти-В антитела при АВО несъвместимост майка/плод, на анти- D при Rh(D) несъвместимост майка/плод, както и на други антиеритроцитни антитела е важен прогностичен показател за очаквана Хемолитична болест на новороденото.