Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор

Калций (Са)

Kалцият е широко разпространен катион в организма, както в клетките, така и в извънклетъчното пространство. В организма на възрастен човек се съдържат около 1000-1500 гр. калций. 99% от него е в костите и само 1% в клетките и извънклетъчното пространство.
Дневните нужди от калций са около 1200 mg/дневно, а при подрастващи и в менопауза около 1500 mg/дневно. Набавят се основно с млечни продукти.

Биологичното значение на калция се определя от участието му в: поддържане стабилността и пропускливостта на клетъчните мембрани, освобождаване на медиатори, секреция на хормони, провеждане на нервни импулси и мускулни съкращения, регулация на ензимна активност, участие в кръвосъсирването, минерализация на костите и др.

В плазмата калцият се намира в две форми: йонизиран Са – свободен, физиологично активен и свързан Са – с плазмени белтъци (основно албумин) и с аниони (фосфат, бикарбонат, лактат, цитрат, сулфат) в комплекси. Общия Са = Са++ + белтъчно свързан Са + комплексно свързан Са.

Концентрацията на Са++ зависи най-вече от pH: при ацидоза (↓ pH) – ↑ Са++, при алкалоза (↑pH) – ↓ Са++. Концентрацията на общия Са се влияе най-вече от стойността на албумина: ↓албумин – ↓общ Са, ↑албумин – ↑общ Са. В организма концентрацията на общия Са и Са++ се поддържат в сравнително тесен диапазон. Това се дължи на фина регулация, в която участват: PTH, Vit.D и метаболитите му, калцитонин, чрез три основни процеса: резорбция в храносмилателния тракт, излъчване през бъбрека, обмяна на Са в костите.

Състояния с повишен калций: в 90% от случаите – първичен хиперпаратиреоидизъм, злокачествени заболявания с метастази в костите, саркоидоза; в останалите случаи – интоксикация с Vit.D, свръхдози Vit.A, хипертиреоидизъм, болест на Адисон, имобилизация и др.

Състояния с понижен калций: дефицит на Vit.D, хипопаратиреоидизъм, ХБН, чернодробна цироза, нефрозен синдром, остър панкреатит, някои лекарства и др.