Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )18,00 лв  
Глюкозотолерантен 3кр. тест6,00 лв  
Глюкоза ( Glucose )2,00 лв  
Глюкоза-3 кратен профил8,00 лв  
Глюкоза-4 кратен профил7,00 лв  
Общ белтък (Total protein)2,00 лв  
Албумин (Albumin)2,00 лв  
Креатинин (Creatinine)2,00 лв  
Урея ( Urea )2,00 лв  
Пикочна киселина (Uric acid)2,00 лв  
Креат. клирънс (Creat clearance) - ...5,00 лв  
Цистатин C ( Cystatin C )35,00 лв  
Билирубин - общ и директен4,00 лв  
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )2,00 лв  
Билирубин - директен ( Direct Bilir...2,00 лв  
Холестерол профил ( Cholesterol Pan...10,00 лв  
Холестерол - общ ( Total Cholestero...2,00 лв  
Холестерол - HDL-Cholesterol3,00 лв  
Триглицериди (Triglyceride )3,00 лв  
АсАТ (GOT; AST)3,00 лв  
АлАТ (GPT; ALT)3,00 лв  
Гама ГТ ( GGT )3,00 лв  
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosph...4.0 лв  
ЛДХ ( LDH )4,00 лв  
ХБДХ ( HBDH; LDH1+LDH2 )5,00 лв  
Алфа - амилаза ( Amylase )4,00 лв  
Липаза ( Lipase )7,00 лв  
Холинестераза ( Cholinesterase )5,00 лв  
Креатин фос. киназа ( CPK )3,00 лв  
СРК - МВ фракция6,00 лв  
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ...8,00 лв  
Желязо (Fe)4,00 лв  
ЖСК ( TIBC )4,00 лв  
1